Konkurs plastyczny “Świąteczne kartki dla Giżycczan” Edycja Wielkanocna

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu plastycznego “Świąteczne kartki dla Giżycczan” dzieci do lat 6. oraz uczniów giżyckich szkół podstawowych. Tym razem zapraszamy do wykonania świątecznych kartek z okazji Wielkanocy. Spośród każdej kategorii zostaną rozlosowane trzy miejsca oraz wyróżnienia z atrakcyjnymi nagrodami.

REGULAMIN (do pobrania)

Treść regulaminu:

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

Świąteczne kartki dla Giżycczan”

Edycja Wielkanocna


Organizator konkursu:
Giżyckie Centrum Kultury
ul. Konarskiego 8
tel. 87 428 16 37

Adresaci konkursu:
Konkurs adresowany jest do najmłodszych mieszkańców Giżycka oraz uczniów szkół podstawowych.


Cele konkursu:

1. Pogłębienie tradycji świątecznych.

2. Rozbudzanie inwencji twórczej.

Kategorie wiekowe:

1. Dzieci do lat 6.

2. Uczniowie klas podstawowych I-III.

3. Uczniowie klas podstawowych IV-VIII.


Warunki udziału w konkursie:

1. Format kartki dowolny.

2. W kartce powinny znajdować się życzenia świąteczne.

3. Praca powinna być wykonana samodzielnie.

4. Technika pracy jest dowolna, np. rysunek, wyklejanka.

5. Każdy uczestnik może przekazać GCK dwie kartki świąteczne.

6. Prace należy wysłać pocztą na adres: Giżyckie Centrum Kultury, ul. Konarskiego 8, 11-500 Giżycko lub dostarczyć ją do GCK (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00) do 25.03.2021 r.

7. Do kartki należy załączyć dane: imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek, ewentualnie klasa i szkoła. Przekazanie pracy konkursowej oznacza zapoznanie się z niniejszym regulaminem, który jest równoznaczny wyrażeniu zgody na opublikowanie przesłanej pracy na profilu Giżyckiego Centrum Kultury na Facebooku.

Ocena i nagrody:

1. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora.

2. Ocenie prac podlegać będzie:
– zgodność z regulaminem konkursu,
– pomysłowość i inwencja twórcza uczestników konkursu,
– dobór materiałów i elementów zdobniczych,
– samodzielność i estetyka wykonania,
– upcykling i wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu.

Komisja konkursowa przyzna I, II i III miejsce.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26.03.2021 r.

Postanowienia końcowe :
Wszystkie prace zostaną zaprezentowane w formie galerii multimedialnej na profilu Giżyckiego Centrum Kultury na Facebooku.

Prace przechodzą na własność Organizatora konkursu i pozostają do jego dyspozycji.
Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Giżyckie Centrum Kultury, ul. Konarskiego 8, 11-500 Giżycko , reprezentowane przez Dyrektora.

 2. Zgodność przetwarzania danych z przepisami prawa nadzoruje wyznaczona Inspektor Ochrony Danych, Katarzyna Furmaniak, dpo@gizycko.pl.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

 • przeprowadzenia konkursu plastycznego „Świąteczne kartki dla Giżycczan” Edycja Wielkanocna.

 1. Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 • procesorom w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami realizowanymi w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych,

 • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Przetwarzane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym, wynikającym z przepisów obowiązującego prawa.

 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

 2. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 3. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 4. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego odpowiedniego organu zgodnie z wymogami prawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 5. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Dodaj komentarz