„Zagospodarowanie plaży miejskiej w Giżycku na cele turystyczno-rekreacyjne”

„Zagospodarowanie plaży miejskiej w Giżycku na cele turystyczno-rekreacyjne”

Okres realizacji projektu:

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-11-03

Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu:2016-12-07

Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 2017-10-31

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest wzrost potencjału turystycznego Giżycka w oparciu o zasoby dziedzictwa naturalnego.

Planowany efekt:

Zagospodarowanie terenów przybrzeżnych – plaży miejskiej w Giżycku na cele turystycznorekreacyjne przyczyni się do utrzymania/ zwiększenia przewagi konkurencyjnej Giżycka położonego w centrum Krainy Wielkich Jezior Mazurskich nad innymi regionami w oparciu o zasoby dziedzictwa naturalnego. W wyniku działań projektowych nastąpi przyciągnięcie do Giżycka większej liczby turystów a także mieszkańców poprzez stworzenie nowej oferty turystycznej. W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost zainteresowania odwiedzających miejscami należącymi do dziedzictwa naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne. Realizacja przedsięwzięcia włączy nowo powstały obiekt w wachlarz produktów turystycznych województwa poprzez dostosowanie obiektu do potrzeb związanych ze stworzeniem ulepszonej oferty turystycznej na terenie Giżycka. Rezultatem jest  zwiększenie liczby osób korzystających ze wspartej infrastruktury o 112 tys. (2017 r.)

Zakres projektu:

1.     Roboty budowlane:

– roboty rozbiórkowe (rozebranie zjeżdżalni i basenu oraz stanowiska dla ratowników; likwidacja istniejącego uzbrojenia: demontaż. słupów oświetleniowych 6 szt. i podziemnej instalacji wodociągowej; wyburzenie istniejącego wzdłuż plaży żelbet. muru oporowego oraz likwidacja podestów znajdujących się na murze; rozbiórka istniejących stałych pomostów drewnianych usytuowanych przy nabrzeżu; rozbiórka wraz przebudową istniejących umocnień wzdłuż nabrzeża;

– roboty ziemne związane z wyrównaniem linii brzeg. jeziora tj. zasypanie istniejącego brodzika kąpielowego oraz wyprofilowanie terenu w celu uzyskania plaży piaskowej z łagodnym zejściem do wody

– wykonanie ostróg palisadowych (4 ostrogi)

– wyposażenie i mała architektura – wieża ratownicza (2 szt.), tablica informacyjna z regulaminem (3szt.), ratownicza łódź wiosłowa (2 szt.); maszt z komp. flag ( 2 szt.), leżak – 20 metr., przebieralnia (6szt.), koło ratunkowe (6 szt.); liny asekuracyjne (2 szt.); tuba sygnalizacyjna (2 szt.); lornetki (2 szt.)

2.     Nadzór w projekcie

3.     Studium wykonalności

4.     Promocja projektu:

– tablica informacyjna (2 szt.), tabl. pamiątkowe (2 szt.)

– ulotki informacyjne (1000 szt.)

Etapy:

1. Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane i nadzór

2. Realizacja projektu.:

a) roboty budowalne

b) nadzór inwestorski

c) promocja

3.Odbiór inwestycji

Wartość projektu: 1 441 468,02 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 534 105,35 zł

Koordynator projektu: Dominika Piotrowska, tel. 87 73 24 166

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne, Poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów

Dodaj komentarz