REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW W GCK

Załączniki nr 1 do Zarządzenia nr 1 Dyrektora GCK z dnia 29.01.2020r.

REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW

W GIŻYCKIM CENTRUM KULTURY

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Sprzedaży i rezerwacji biletów dokonuje się w kasie biletowej w siedzibie GCK (Giżycko ul. Konarskiego 8) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

2.Informacja o aktualnych zmianach czasu pracy kasy biletowej zamieszcza się na stronie internetowej GCK: www.gck.gizycko.pl.

3.Oprócz kasy GCK bilety sprzedawane są także online na portalu www.ekobilet.pl. Sprzedaż biletów online reguluje regulamin portalu.

4. GCK nie przyjmuje zwrotu zakupionych biletów.

Zwrot zakupionych biletów może być dokonany wyłącznie w przypadku odwołania

spektaklu/koncertu. W takiej sytuacji zwroty będą realizowane po przedłożeniu biletu

wraz z paragonem fiskalnym.

§ 2

REZERWACJA BILETÓW


1.Rezerwacja może być przyjęta od dnia rozpoczęcia sprzedaży biletów, po uzyskaniu od osoby dokonującej rezerwacji następujących informacji:

 • imię i nazwisko,

 • numer kontaktowy telefonu,

 • rodzaj rezerwowanego biletu.

2.Zarezerwowane bilety należy odebrać najpóźniej w terminie do 14 dni przed wydarzeniem. Po upływie wskazanego terminu rezerwacja zostanie anulowana.


3.GCK zastrzega sobie możliwość zmiany terminu odbioru biletów na poszczególne wydarzenia. W takiej sytuacji pracownik GCK dokonujący rezerwacji jest zobowiązany do poinformowania rezerwującego o zmienionym terminie odbioru biletów.


4.Pracownik GCK dokonujący rezerwacji jest zobowiązany każdorazowo podać rezerwującemu termin, godzinę i miejsce wydarzenia, cenę oraz termin końcowy odbioru biletów.


5.Rezerwacja biletów dla grupy wymaga pisemnego zamówienia nabywcy (złożone osobiście lub pocztą elektroniczną info@gck.gizycko.pl).


6.Zamówienie pisemne powinno zawierać następujące informacje:

 • nazwa , adres i telefon instytucji/przedsiębiorstwa,

 • imię i nazwisko osoby zamawiającej,

 • godzinę, datę i tytuł wydarzenia,

 • rodzaj, liczbę, cenę i wartość zamówionych biletów,

 • formę zrealizowania zapłaty,

 • sposób odbioru biletów,

 • NIP zamawiającego w przypadku żądania wystawienia faktury VAT i płatności przelewem.

Zamówienie powinno być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji tego podmiotu i zaciągnięcia w jego imieniu zobowiązań finansowych.


7. Warunkiem wydania zamówionych biletów jest uprzednie ich opłacenie.

§ 3

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Giżyckie Centrum Kultury, ul. Konarskiego 8, 11-500 Giżycko , reprezentowane przez Dyrektora.

 2. Zgodność przetwarzania danych z przepisami prawa nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, Grzegorz Rogala, iod@gck.gizycko.pl.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

 • realizacji zadań polegających na zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury,

 • promocji działalności Centrum oraz osiągnięć i umiejętności uczestników za zgodą wyrażoną w trybie art. 6 pkt 1. a) Rozporządzenia RODO.

 1. Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 • procesorom w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami realizowanymi w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych,

 • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Przetwarzane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym, wynikającym z przepisów obowiązującego prawa.

 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

 2. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 3. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 4. Ma Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego odpowiedniego organu zgodnie z wymogami prawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 5. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.