RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Giżyckie Centrum Kultury, ul. Konarskiego8, 11-500 Giżycko , reprezentowane przez Dyrektora.

2.Zgodność przetwarzania danych z przepisami prawa nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, Katarzyna Furmaniak nr tel. 87 732 41 43 e-mail : dpo@gizycko.pl

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:realizacji zadań polegających na zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury, promocji działalności Centrum oraz osiągnięć i umiejętności uczestników za zgodą wyrażoną w trybie art. 6 pkt 1. a) Rozporządzenia RODO.

4.Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:procesorom w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami realizowanym i w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych,podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Przetwarzane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym, wynikającym z przepisów obowiązującego prawa.

5.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania,usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

6.Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

8.Ma Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego odpowiedniego organu zgodnie z wymogami prawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9.Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.10.Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.