Regulamin konkursu plastycznego – Parada Jednostek Pływających

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

Parada Jednostek Pływających”


Organizator konkursu:
Giżyckie Centrum Kultury
ul. Konarskiego 8
tel. 87 428 16 37

Adresaci konkursu:
Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców Giżycka i okolic z podziałem na kategorie wiekowe.

Cel konkursu:

1. Alternatywny udział w tradycyjnej Paradzie Jednostek Pływających, która odbywa się co roku 1 maja na Kanale Łuczańskim.

2. Pogłębienie wiedzy na temat giżyckich tradycji i żeglarstwa.

3. Rozbudzanie inwencji twórczej.

Kategorie wiekowe:

1. Dzieci do lat 6.

2. Uczniowie klas podstawowych I-III.

3. Uczniowie klas podstawowych IV-VIII.

4. Uczniowie szkół średnich.

5. 18+, czyli wszystkie zainteresowane osoby dorosłe.

Warunki udziału w konkursie:

1. Praca powinna być wykonana samodzielnie.

2. Technika pracy jest dowolna, np. rysunek, obraz, wyklejanka, praca przestrzenna.

3. Każdy uczestnik może wysłać jedną pracę.

4. Prace należy wysłać w formie skanu lub zdjęcia na adres mailowy: marcin.kozlowski@gck.gizycko.pl do 28 kwietnia 2021 r.

5. W treści maila należy opisać pracę: temat przebrania stworzonej jednostki pływającej oraz nadać nazwę załodze. Dodatkowo prosimy o podanie danych identyfikacyjnych: imię i nazwisko, adres, e-mail, tel. kontaktowy, kategoria wiekowa oraz tytuł pracy.

6. W treści wiadomości należy napisać, że zapoznało się z regulaminem konkursu. Zapoznanie z niniejszym regulaminem jest równoznaczne zwyrażeniem zgody na opublikowanie przesłanej pracy na profilu Giżyckiego Centrum Kultury na Facebooku.

Ocena i nagrody:

1. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora.

2. Ocenie prac podlegać będzie:
– zgodność z regulaminem konkursu,
– pomysłowość i inwencja twórcza uczestników konkursu,
– dobór materiałów i elementów zdobniczych,
– samodzielność i estetyka wykonania,
– upcykling i wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu.

Komisja konkursowa przyzna w każdej kategorii wiekowej I, II i III miejsce.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 1 maja 2021 r.

Postanowienia końcowe :
Wszystkie prace zostaną zaprezentowane w formie galerii multimedialnej na profilu Giżyckiego Centrum Kultury na Facebooku.
Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Giżyckie Centrum Kultury, ul. Konarskiego 8, 11-500 Giżycko , reprezentowane przez Dyrektora.

 2. Zgodność przetwarzania danych z przepisami prawa nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, Katarzyna Furmaniak nr tel. 87 732 41 43 e-mail : dpo@gizycko.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

 • przeprowadzenia Konkursu plastycznego „Parada Jednostek Pływających”.

 1. Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 • procesorom w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami realizowanymi w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych,

 • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Przetwarzane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym, wynikającym z przepisów obowiązującego prawa.

 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

 2. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 3. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 4. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego odpowiedniego organu zgodnie z wymogami prawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 5. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Dodaj komentarz