Konkurs fotograficzny “JESIENNE PLENERY GIŻYCKA”

Zapraszamy do udziału w konkursie “Jesienne plenery Giżycka” i nadsyłania zdjęć przedstawiających roślinność w naszym mieście, kwiaty, krzewy, drzewa etc. Zdjęcia biorące udział w konkursie muszą być wykonane na terenie Giżycka w okresie 15 października – 30 listopada 2014 r. Konkurs potrwa do 30 listopada, do 15 grudnia ogłoszone zostaną wyniki, o czym oczywiście poinformujemy.
Regulamin konkursu fotograficznego “Jesienne plenery Giżycka”, zwanego dalej Konkursem.
§ 1
Organizator konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest Burmistrz Miasta Giżycka.
§ 2
Cele i charakter konkursu
1. Promocja miasta Giżycka poprzez ukazanie piękna zieleni w mieście w ciekawy i oryginalny sposób.
2. Przedstawienie zieleni w mieście w fotografii artystycznej stanowiącej dziedzinę sztuki.
3. Rozwijanie zainteresowań, wrażliwości artystycznej i zdolności twórczych mieszkańców w zakresie fotografii.
§ 3
Udział w konkursie
1. Konkurs jest organizowany w okresie od 15 października do końca listopada 2014 r.
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
3. Konkurs ma charakter otwarty z wyłączeniem pracowników Urzędu Miejskiego w Giżycku.
4. Chęć uczestnictwa w Konkursie należy zgłosić w terminie do 30.11.2014 r.na adres jacek.stankiewicz@gizycko.pl w temacie wiadomości wpisując “Jesienne plenery Giżycka”. Zgłoszenie następuje poprzez wysłanie zdjęć na podany adres e-mail.
5. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie powinno spełniać następujące warunki:
1) zawierać do trzech zdjęć w formacie JPG (o wielkości do 1MB) przedstawiających roślinność (kwiaty, krzewy, drzewa itp.) zlokalizowaną w obrębie granic miasta Giżycka, wykonanych w okresie trwania konkursu,
2) nazwa zdjęcia musi być opatrzona imieniem i nazwiskiem autora, w nazwie także należy podać przybliżoną lokalizację wykonania fotografii
3) zawierać oświadczenie o treści: „Oświadczam, że posiadam pełnię praw autorskich do każdej pracy. Udzielam nieodpłatnej zgody na: zwielokrotnianie zdjęć techniką drukarską i cyfrową, wprowadzanie do obrotu zdjęć za pośrednictwem materiałów przygotowanych przez i za pośrednictwem Miasta Giżycka, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, jak również udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a w szczególności w internecie,
4) jeśli na zdjęciu są osoby powinno zawierać oświadczenie: „Oświadczam, że mam zgodę na publikację niniejszych zdjęć, uzyskaną od osób, których wizerunki utrwalono na fotografii”.
6. Zdjęcia aby mogły być przyjęte do konkursu muszą spełniać następujące warunki:
1) muszą przedstawiać Giżycko, co będzie możliwe do stwierdzenia poprzez szczegóły przedstawione na zdjęciu (np. charakterystyczne miejsca, elementy architektury itp.)
2) tematem przewodnim zdjęć musi być roślinność zlokalizowana w obrębie miasta Giżycko (las miejski wyłączony, gdyż jest zlokalizowany poza obszarem miasta Giżycko),
3) zdjęcia muszą być wykonane w okresie trwania konkursu, czyli od 15.10.2014r. do 30.11.2014r.
4) zdjęcia muszą być pracami własnymi,
5) na zdjęciu nie mogą znajdować się podpisy, opisy, daty i znaki wodne
6) zabroniony jest fotomontaż, dopuszczalna jest drobna korekta kolorystyczna oraz korekta kontrastowości fotografii,
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac nie spełniających wyżej wymienionych wymogów.
§ 4
Ocena prac konkursowych
Wyboru zwycięskiego zdjęcia dokonuje komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Giżycko w składzie:
1) Burmistrz Miasta Giżycka
2) Architekt Miejski
3) Naczelnik Wydziału Mienia
4) Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
5) Referent Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
2. Kryterium oceny fotografii stanowią:
1) walory artystyczne i estetyczne zdjęcia (od 0 do 5 pkt),
2) umiejętność kadrowania i obróbki zdjęcia (od 0 do 5 pkt),
3) oryginalność i pomysłowość (od 0 do 5 pkt).
3. Nagrody otrzyma trzech autorów, których zdjęcie uzyska największą liczbę punktów. Jeden uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.
4. Organizator konkursu może również przyznać wyróżnienie.
§ 5 Nagrody
1. W konkursie za zajęcie trzech pierwszych miejsc oraz za prace wyróżnione przyznane zostaną nagrody rzeczowe.
§ 6
Ogłoszenie wyników
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15.12.2014 r.
2. Niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu Organizator Konkursu powiadomi drogą elektroniczną osoby nagrodzone w konkursie.
3. Informacja o wynikach konkursu zostanie upubliczniona wraz ze zdjęciami zwycięzców na łamach Gazety Giżyckiej oraz na stronie www.gizycko.pl.
§ 7
Postanowienia końcowe
1. Organizatorowi przysługuje prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.
2. Od postanowienia Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
3. W przypadku pytań dotyczących warunków udziału w konkursie osobami odpowiedzialnymi do udzielenia informacji są: Jacek Stankiewicz, tel. 87 73 24 131, e-mail: jacek.stankiewicz@gizycko.pl

Dodaj komentarz